Header Ads

Tafseer bil ra'e k khatraat


 7

Hamara Aqeeda hai k Qurankareem k liye sabse khatarnaak kaam apni rae k mutabiq tafseer karna hai, Islami riwayat me jahan is kaam ko gunah e kabeera se ta'beer kiya gaya hai wahi ye kaam Allah ki bargah se doori ka sabab bhi banta hai.
Ek Hadees me bayan hua hai k Allah ne farmaya: jo mere kalaam ki tafseer apni rae k mutabiq karta hai wo mujh par eman nahi laya hai," zahir hai k agar emaan pukhta ho to insan kalaam e khuda ko isi halat me qubool karega jis halat me hai na ye k use apni rae k mutabiq dhale ga.
Saheeh-Bukhari, Tirmizi, Nisai, Sunan ibne Daud jaisi mashoor kitabo me bhi paighambare-islam (saw) ki ye hadees maujood hai k "jo Quran ki tafseer apni rae se kare ya ilm na hote hue bhi Quran k bare me kuch kahe to wo jehennum me apne thikane k liye taiyyar rahe.

tafseer bir rae yaani apne shaqsi ya groupy aqeeda ya nazriye k mutabiq Quran kareem k maana karna aur us aqeede ko quran kareen se tatabiq dena, jab k iske liye koi qareena ya shahid maujood na ho, aise afraad dar waqe Quran kareem k taabe nahi hain balki wo Quran kareem ko apna taabe banana chahte hain, agar Quran kareem par mukammal eman ho to hargiz aisa na kare, agar Quran kareem me tafseer bir rae ka baab khul jae to yaqeen hai k quran kareem ka aitbaar kulli taur par khatm ho jaega, aur apne baatil aqeedo ko quran kareem se tatbeeq dega, is bina par tafseer bir rae yani Ilme lughat, adbiyaat e arab wa ahle zuban k fehem k khilaf Quran kareem ki tafseer karna aur apne baatil khayalat wa groupy ya shaqsi khwahishat ko Quran se tatabiq dena, Quran kareem ki maanvi tehreef ka sabab hai.

Tafseer bir rae ki buhat si qisme hain unme se ek qism ye hai k insan kisi mauzu par jaise "shafa'at" "Tauheed" "Imamat" waghaira k liye Quran kareem se sirf un ayaat ka inteqab kare jo uski fikr se mel khati hon aur un ayaat ko nazarandaz kar de jo uski fikr se hamhang na hon jabke wo dosri ayaat ki tafseer bhi kar sakti hon.

Khulasa ye hai k jis tarah Quran kareem k alfaz par jamood , aqli wa naqli qareeno par tawajjo na dena ek tarah ka inhiraf hai usi tarah tafseer bir rae bhi inhiraf ki ek qism hai aur ye dono quran kareem ki azeem ta'limaat se doori ka sabab hai, is masle par tawajjo dena nihayat zuroori hai.No comments