Sifaate Shia' - Hadees ki roshni me..

 1. Imam Jafar-e-Sadiq(as): 

"Hamare Shia parhezgaar, waada wafa karnewale aur amaanat ko lautaane wale hote hain."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
2. Imam Jafar-e-Sadiq(as):
"Ali(as) k Shia apne Khaaliq k liye amal karte hain. Usi se sawaab ki ummid aur azaab ka khauf rakhte hain."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
3. Imam Ali ar-Reza(as):
"Hamare Shia hamara hukm tasleem karte hain aur hamare aqwaal (ahadith) par amal karte hain."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
4. Imam Jafar-e-Sadiq(as): 
"Khuda ki qasam! Ali(as) k Shia apne pet aur sharmgaah ko haraam cheezo'n se mehfuz rakhte hain."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
5. Imam Ali ar-Reza(as): 
"Shia hum me se hain, unki paidaish hamari mitti se hui hai. Unka dost hamara dost, unka dushman hamara dushman hai"
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
6. Imam Jafar-e-Sadiq(as): 
"Yaqinan Ali(as) k Shia pet khaali, hont khushk(dry) aur meherbaan hote hain."
[Mishkat ul Anwar, Volume 58]
7. Imam Jafar-e-Sadiq(as):
"Ali(as) ke Shia saahebaane ilm-o-hilm hote hain aur tarke duniya se pehchane jaate hain."
[Mishkat ul Anwar,Vol.58]
8. Imam Mohammad Baqir(as):
"Ali(as) ke Shia kasrat se namaze'n padhte hain, duaae'n maangte hain aur Quran-e-paak ki tilawat karte hain."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
9. Imam Mohammad Baqir(as):
"Ali(as) ke Shia raat ki taariki me zameen ko apna bistar bana lete hain aur uska isteqbaal sajdo se karte hain"
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
10. Imam Mohammad Baqir(as):
"Hamare Shia ghareeb padosi,faqeero maqrooz aur yateemo ki zimmedari ko qabool karte hain."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
11Imam Mohammad Baqir(as):
"Hamara Shia amanaatdaari, waledain ke sath neki aur kasrat se zikre Khuda karne se pehchaane jaate hain."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
12. Imam Mohammad Baqir(as):
"Hamare Shia ghareeb padosi,faqeero maqrooz aur yateemo ki zimmedari ko qabool karte hain."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
13. Imam Mohammad Baqir(as):
"Hamara Shia wo hai jo Allah(swt) se darta ho aur Allah(swt) ki itaa'at(obey) karta ho."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
14. Imam Mohammad Taqi(as):
"Ali(as) ke Shia hamari wilayat k daayere me ek dusre par jaan fida karte hain (ek dusre se mohabbat karte hain)."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
15. Imam Mohammad Taqi(as):
"Ali(a) k Shia agar ghazabnaak b ho to zulm nai karte,agar khush-haal ho tab b fuzool kharchi nai karte hain."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
16. Imam Mohammad Taqi(as): 
"Ali(as) k Shia apne padosiyo k liye rehmat o barkat aur apne milnewalo k liye sukoon ka sabab rehte hain."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
17. Imam Mohammad Baqir(as):
"Ali(as) k Shia dheemi aawaaz me guftagu karte hain aur unke badan se kisi ki dushmani zaahir nahi hoti."
[Bihar ul-Anwar, Volume 67]
18. Imam Ali ibne Abu Talib(as):
"Namaz-e-Shab padhne se Shia k chehre zard ho jate hain,khaufe Khuda se unki aankhe aansuo se labrez ho jati hain"
[Bihar ul-Anwar, Volume 67]
19. Imam Mohammad Baqir(as):
"Ali(as) k Shia laalchi nahi hote,saada zindagi guzaarte hain aur unka asaasa(saamaan) mukhtasir hota hai"
[Bihar ul-Anwar, Volume 67]
20. Imam Jafar-e-Sadiq(as): 
"Hamare Shia apna bhaar(load) dusro pe nahi daalte,apne biradare imaani k alawa kisi aur se sawal nahi karte."
[Bihar ul-Anwar, Volume 67]
21. Imam Jafar-e-Sadiq(as):
"Kod(leprosy) laanat ki tarha hai,ye na hum mein hoti hai,na hamari aulad mein aur na hamare Shiyo mein."
[Bihar ul-Anwar, Volume 69]
22. Imam Jafar-e-Sadiq(as): 
"Hamare Shia ache kaam anjaam dene k liye aage badhte hain aur bure kaamo'n se khud ko dur rakhte hain."
[Bihar ul-Anwar, Volume 69]
23. Imam Kazim(as): 
"Ay Shiyo! Beshak duniya tumhari dushman hai,bas tum apne aap ko jitna ho sake behtar banakar pesh karo."
[Bihar ul-Anwar, Volume 68]
24. Imam Jafar-e-Sadiq(as):
"Hamare Shia neki karte hain,apne Rabb se nazdiki hasil karne ke liye azeem kaarnamo ki taraf aage badhte hain"
[Bihar ul-Anwar, Volume 69]
25. Imam Jafar-e-Sadiq(as): 
"Hamare Shia 4 cheezo par yaqin rakhte hain:
*Me'raj
*Qabr me sawal-jawab
*Jannat-jahanum ki khilqat
*Shafa'at"
[Bihar ul-Anwar, Volume 69]

No comments