Kya Imam Zamana (a) ke ashaab ab bhi maujood hai?

Sawal - Kya Imam Zamana (a) ke ashaab ab bhi maujood hai?

Related image


Jawab - Hamesha aur har halaat me khas ashaab ki jamaat, Imam Zamana (a.s.) ke sath hoti hai. Jinhe "ibdaal" kaha jata hai..

(Kitaab: Masaele E'eteqadi, sawal#36, jild-3, safa-24. Ayatullah Sheikh Jafar Subhaani)

No comments