Nafse zakiyya ka qatal kaha hoga?

Q: Nafse zakiyya ka qatal kaha hoga? 

A: Nafse Zakiyya ka qatl al-Masjid al-Haram me Rukn aur Maqam Ibrahim ke darmiyan hoga.[5]

No comments