Zanjeer Aur Qama Ke matam ke baare me kya Fatwa hai?